Депозитарна діяльність на фондовому ринку

Декабрь 10, 2019
Основні види депозитарної діяльності включають : 1) депозитарну діяльність Центрального депозитарію. Головними завданнями Центрального депозитарію є надання якісних депозитарних й клірингових послуг, а також втілення міжнародних практик з депозитарної діяльності на ринку фінансових послуг України. Вас может заинтересовать депозитарна діяльність! Центральний депозитарій відкриває рахунки в цінних паперах емітентам, НБУ, депозитарним установам, депозитаріям-кореспондентам, кліринговим установам та Розрахунковому центру, які після укладення відповідних договорів набувають статусу клієнтів Центрального депозитарію. Центральний депозитарій відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента. Депозитарними активами для Центрального депозитарію є: - глобальні сертифікати цінних паперів і тимчасові глобальні сертифікати; - сертифікати знерухомлених цінних паперів на пред'явника; - записи на рахунках у цінних паперах Центрального депозитарію у депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарно-клірингових установах. Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції: - депозитарний облік цінних паперів — облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; У обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами. Для забезпечення даної функції Центральний депозитарій здійснює такі депозитарні операції: - приймання, зберігання, та інвентаризацію глобальних сертифікатів і тимчасових глобальних сертифікатів цінних паперів, віднесених до його компетенції; - ведення обліку зобов'язань емітента за цінними паперами власних випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонованого глобального і тимчасового глобального сертифіката; - приймання, зберігання та інвентаризацію сертифікатів цінних паперів на пред'явника; - перевірку сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність) і на наявність всіх установлених законодавством реквізитів та інші, віднесені до функції зберігання; У здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; У ведення реєстру кодів цінних паперів; 2) депозитарну діяльність Національного банку України. НБУ відповідно до отриманих депозитарних активів обслуговує корпоративні операції емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів, а також провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу: - облігацій внутрішніх і зовнішніх державних позик; - цільових облігацій внутрішніх державних позик; - казначейських зобов'язань; - облігацій місцевих позик; - боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України. Клієнтами НБУ є емітенти, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи та Розрахунковий центр; 3) депозитарну діяльність депозитарної установи. Депозитарна установа відповідно до отриманих від Центрального депозитарію та НБУ депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку, на якому обліковуються цінні папери, права та обмеження прав на цінні папери, що належать депозитарній установі. Депозитарними активами для такої установи є цінні папери, зараховані Центральним депозитарієм чи НБУ на рахунок у цінних паперах депозитарної установи. Депозитарні установи для здійснення депозитарної діяльності виконують такі функції. - депозитарний облік цінних паперів — облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів. Депозитарні установи відкривають рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів та нотаріусам, які після укладення договору про обслуговування рахунку набувають статусу депонента; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. Депозитарна установа має право надавати додаткові послуги. а) емітенту — при проведенні загальних зборів акціонерного товариства, зокрема. - виконувати функції реєстраційної або лічильної комісії; - здійснювати для емітента підготовку та надання йому довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів; - консультування з питань обліку або обігу цінних паперів; - послуги щодо управління його рахунком у Центральному депозитарії; - інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом; б) депоненту — з реалізації прав за цінними паперами; 4) депозитарну діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування. Депозитарієм інвестиційного (взаємного) фонду може бути тільки банк, який має ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи. Така депозитарна установа (банк) не може бути засновником, інвестиційним керуючим і кредитором цього інвестиційного фонду. Інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах, який відкривається на ім'я інвестиційного фонду, тільки в одній депозитарній установі, яка зберігає та обліковує цінні папери. Зберігачем активів ICI може бути тільки депозитарна установа. Керуючим рахунком корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки компанія з управління активами цього ICI. НКЦПФР встановлюються порядок та особливості контролю депозитарною установою за відповідністю операцій з активами ICI. - регламенту; - проспекту емісії цінних паперів ICI; - статуту корпоративного інвестиційного фонду та законодавству. НКЦПФР також слідкує за дотриманням вимог законодавства при розрахунку вартості чистих активів ICI, при розміщенні та викупі цінних паперів ICI, використанні прибутків, отриманих на активи ICI тощо. Депозитарну діяльність із зберігання активів ICI здійснює депозитарій інвестиційного (взаємного) фонду, яким є депозитарна установа, що здійснює відповідальне зберігання активів інвестиційного фонду, обслуговування операцій з активами та облік їх руху; 5) депозитарну діяльність із зберігання активів пенсійних фондів. Таку діяльність провадить НБУ в установленому законодавством порядку. Зберігачем пенсійного фонду може бути виключно банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів. Пенсійний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одній депозитарній установі (з якою укладений договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем).
Рассказать о статье